Wyszukaj fraza wyszukiwania:
Artykuły
PODSTAWY OBSLUGI MIKSERA | 16 lipiec 2008 (13:54)
Je?eli kupi3e? sw?j pierwszy mikser i patrz?c na niego przera?asz sie, to z pewno?ci? powiniene? przeczytaa poni?szy artyku3. Pozwoli on Tobie zrozumiea dzia3anie najwa?niejszych przycisk?w, suwak?w oraz potencjometr?w umieszczonych w mikserze, kt?re w gruncie rzeczy nie s? takie straszne na jakie wygl?daj?.

Krok 1 - Wstep.
Kiedy pod3?czy3e? ju? wszystko do miksera i jego samego te? pod3?czy3e? do wzmacniacza, to najwy?sza pora zacz?a sie oswajaa z mikserem. Odnajdujemy na panelu miksera przycisk „Power” wciskaj?c go w3?czymy mikser, kt?ry ju? bedzie got?w do pracy, ale to jest chyba jasne.

Krok 2 - Ustawianie.
Nad ka?dym kana3em, zazwyczaj nad equalizerem (zale?y od rodzaju miksera, czasem jest te? pod equalizerem) jest prze3?cznik „line/phono”. Line ustawiamy, gdy do miksera podpieli?my na przyk3ad odtwarzacz CD czy komputer, natomiast gdy pod3?czyli?my gramofon ustawiamy na phono. Jest tak, gdy? te sprzety i te wej?cia r??ni? sie charakterystyk? czestotliwo?ci danego pasma. Niekt?re firmy oferuj? u?ytkownikom miksera mo?liwo?a pod3?czenia wiekszej ilo?ci 1r?de3 pod wej?cie line i dlatego te? czasem bywa tak ?e na tylnim panelu miksera mamy mo?liwo?a prze3?czania i zmiany wej?cia phono na line.

Krok 3 - Gain/Trim.
W zale?no?ci od typu miksera nazwa tego potencjometru jest zmienna (Gain lub Trim), lecz s3u?y on do tego samego. Zawsze umieszczony jest nad equalizerem danego kana3u, pe3ni wa?n? funkcje w mikserze gdy? s3u?y do regulacji mocy sygna3u wej?ciowego na mikser. Trzeba pamietaa, aby ustawia go w miare po?rodku jego skali (5?8) , kt?ra zawsze wynosi o 0 do 10.


Krok 4 - „Fadery”.
Rozr??nia sie dwa rodzaje: linefader oraz crossfader. Linefader najpro?ciej m?wi?c s3u?y do regulacji g3o?no?ci sygna3u wyj?ciowego z miksera. Natomiast crossfader s3u?y do p3ynnego przej?cia pomiedzy kana3ami. Cze?ciej jest u?ywany przez turntablist?w. Tak wiec faderami reguluje sie g3o?no?a jak? chcemy otrzymaa.

Krok 5 - Master.
W momencie m?wienia o faderach i regulacji sygna3u g3o?no?ci wychodz?cej z miksera na inne 1r?d3o, na przyk3ad wzmacniacz, trzeba te? wspomniea o potencjometrze „master”, kt?ry jest jakby g3?wnym potencjometrem, dlatego ?e ustawienie go, gwarantuje nam, ?e sygna3 wej?ciowy, kt?ry wzmocnimy potencjometrem gain/trim nastepnie ustawimy jego g3o?no?a linefaderem musi przecie? „opu?cia” mikser. Potencjometr „master” jest ustawiany tak samo jak gain, posiada skale od 0 do 10.
Czesto z ustawieniem potencjometru master, wi??e sie ustawienie innego potencjometru, kt?ry jednak nie znajduje sie we wszystkich mikserach, a je?eli ju? jest to zazwyczaj umieszczony jest obok b?d1 pod lub nad potencjometrem „master” i nosi nazwe „balance”. S3u?y on do regulacji sygna3u wej?ciowego w taki spos?b, ?e reguluje to czy sygna3 ma bya s3yszany tylko na praw?, lew? strone b?d1 r?wno na obu kana3ach wychodz?cych z miksera, gdy? wszystkie miksery, jak i sprzety s? stereo.

Krok 6 - Regulacja ton?w.
Kiedy wiemy ju? jak ustawia poziom g3o?no?ci d1wieku zajmijmy sie jego charakterystyk?, czyli regulacj? i ustawieniem equalizera. Przewa?nie sk3ada sie z trzech potencjometr?w znajduj?cych sie zawsze nad kana3em regulowanym. Te trzy potencjometry s3u?? do regulacji ton?w wysokich, ?rednich i niskich. Tony wysokie na mikserze zawsze zaznaczone jako potencjometr „high”, reguluj? tzw. soprany w utworze. Tony ?rednie oznaczone jako „mid”, jak m?wi nazwa reguluj? barwe ton?w ?rednich, daj?ce du?e mo?liwo?ci przy regulacjach vocali w utworach. Natomiast tony niskie „low”, s3u?? do niskich czestotliwo?ci, czyli do tzw. bas?w. Charakterystyka tych trzech rodzaj?w ton?w w zale?no?ci od miksera waha sie od -40 do +40 dB

Krok 7 - ods3uch kana3u.
Ustawili?my i otrzymali?my ju? d1wiek taki jaki chcieli?my, dopasowali?my sobie jego poziom g3o?no?ci i ustawili?my charakterystyke ton?w. W takim razie pora bardziej przyjrzea sie naszemu mikserowi, poniewa? chcieliby?my zacz?a robia jakie? w3asne miksy i przej?cia. Aby nam to u3atwia potrzebne s? s3uchawki, kt?re pod3?czymy do miksera i bed? pe3ni3y dla nas role ods3uchu. Kiedy pod3?czyli?my ju? s3uchawki do miksera chcieliby?my aby polecia3 w nich d1wiek, tak wiec szukamy na mikserze przycisku „cue”, kt?ry zazwyczaj umieszczony jest pomiedzy suwakiem liniowym, czyli naszym linefaderem, a potencjometrami equalizera. Gdy ju? go widzimy to po prostu go wciskamy. Swoje dzia3anie zakomunikuje on zapaleniem sie ?wiate3ka, znajduj?cego sie w nim, co spowoduje, ?e patrz?c na mikser bedziemy wiedziea, kt?ry aktualnie ods3uchujemy kana3.
Dodatkowym usprawnieniem ods3uchu jest regulacja g3o?no?ci sygna3u s3yszanego w s3uchawkach, zawsze oznaczana potencjometrem „cue level”, kt?ry zawsze znajduje sie przy wej?ciu s3uchawkowym. Dodatkowym atutem jest jeszcze, zawsze umieszczony obok potencjometr s3u??cy do zmiany, tak aby?my mogli sobie wybieraa czy chcemy ods3uchiwaa tylko kana3 „cue” czy mo?e tak aby?my s3yszeli i kana3 ods3uchiwany „cue” i kana3 g3?wny „master”, kt?ry aktualnie jest s3yszany na przyk3ad w g3o?nikach.

Krok 8 - Pozosta3e elementy.
Firmy produkuj?ce miksery dla DJ’i prze?cigaj? sie wci?? w tworzeniu i umieszczaniu kolejnych przycisk?w, pokrete3, prze3?cznik?w, potencjometr?w, suwak?w na mikserze. Chcia3bym przybli?ya kilka, tych wed3ug mnie wa?niejszych.

Przycisk „reverse” s3u?y do zmiany (odwr?cenia) toru pracy fadera. Dodatkowo przycisk (pokret3o, suwak - w zale?no?ci od miksera) pojawiaj?cy sie obok przycisku reverse s3u?y do dok3adnej regulacji charakterystyki ciecia fadera. Tak wiec ustawienie tego potencjometru na „cut” spowoduje nam tzw. ciecie, czyli m?wi?c najpro?ciej, gdy lekko ruszymy faderem z 0 do jakiejkolwiek warto?ci jego skali on zawsze bedzie „wypuszcza3” sygna3 maksymalny jaki mo?e otrzymaa przy danym jego ustawieniu. Natomiast gdy ustawimy jego poziom na sygna3 „curve” otrzymamy p3ynn? regulacje sygna3u. Gdy fader bedzie ustawiony na 0 bedzie cisza i z ka?dym ruchem wy?ej skali bedzie coraz g3o?niej, tak wiec przy ostatniej liczbie regulacji tego suwaka bedzie dopiero s3yszana i otrzymana maksymalna warto?a sygna3u jaki ustawili?my.

Przyciski „kill” s3u?? do bezpo?redniego wy3?czania danego tonu, ich zakres to zazwyczaj -60 dB . Znajduj? sie bezpo?rednio po obu stronach crossfadera. Te znajduj?ce sie po lewej stronie s3u?? do wy3?czania ton?w kana3u lewego, a co za tym idzie, prawe s? dla kana3u prawego. Prze3?cznik?w zawsze jest po 3 na kana3 , dok3adnie tyle ile potencjometr?w do regulacji ton?w na danym kanale. Ich zasada dzia3ania jest bardzo prosta, przyci?niecie takiego przycisku powoduje wy3?czenie danej czestotliwo?ci.


Na mikserze w okolicy, w kt?rej znajduje sie potencjometr master jest jeszcze potencjometr „booth”, kt?ry s3u?y do regulacji g3o?no?ci ods3uchu (o ile jest pod3?czony) dla DJ’a.

Gdy na mikserze pojawiaj? sie nazwy potencjometr?w, kt?re przed sob? maj? przedrostek „mic” oznacza to, ?e potencjometry te s3u?? do regulacji nate?enia g3o?no?ci mikrofonu, tak wiec dla przyk3adu potencjometr „mic gain” s3u?y do ustawienia czu3o?ci sygna3u mikrofonowego „wchodz?cego” na mikser, potencjometry „mic low”, „mic mid”, „mic high” s3u?? do regulacji ton?w na equalizerze przeznaczonym dla kana3u mikrofonu.

Natomiast w mikserach „wy?szej klasy” znajduj? sie jeszcze potencjometry „fx”, „tap”, „beat effects”, kt?re s3u?? do u?ywania, ustawiania i w3?czania efekt?w jakie mikser posiada. Dodatkowo umieszczane s? jeszcze przyciski „sound color fx” s3u??ce do zmiany i regulacji d1wieku. Opr?cz tego jest r?wnie? ca3y szereg innych efekt?w umieszczanych na mikserach, tylko po to, aby podwy?szya jako? stylu jaki ka?dy DJ sob? reprezentuje.

Reloop RMX 40 DSP

Na koniec chcia3bym przybli?ya kilka podstawowych efekt?w jakie mo?na znale1a w mikserze:
# Flanger - efekt d1wiekowy powstaj?cy przy jednoczesnym odtwarzaniu tego samego d1wieku (sygna3u), gdy w jednym kanale d1wiek jest odtwarzany ze zmiennym op?1nieniem w stosunku do d1wieku w drugim kanale.
# Delay - (z angielskiego op?1nienie) d1wiek pochodz?cy z instrumentu jest powtarzany okre?lon? w ustawieniach efektu liczbe razy, przy czym jego g3o?no?a zmniejsza sie (fade out). Je?li delay pozbawi sie fade out'u, powstaje loop - d1wiek powtarzaj?cy sie tak d3ugo, jak chce tego DJ.
# Echo - efekt powoduj?cy echo danego utworu.
# Reverse - utw?r leci od konca

Ka?dy u?ytkownik miksera powinien po?wiecia mu troche wiecej ni? tylko kilka chwil i poznaa ka?dy, nawet najmniejszy jego prze3?cznik. Spowoduje to, ?e pozna ca3? „tajemnice” jak? mikser przed nim skrywa.

Napisa3 Tomek Nawrocki (TopDJ.pl).


ocena: 5.88 / 10
Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz się zalogować!
Komentarze

Brak komentarzy!


Najnowsze kluby
» Klub „TUBA” Poznań
» PomarańczaBielsko-Biała
» ManhattanCzekanów
» HolidaysOrchowo
» HeavenLeszno
» EkwadorManieczki
» CosmosKrzycko Małe
» ALCATRAZPoznan
» Paka IIMieleszyn
» Sfinks RawiczSarnowa
Losowe teledyski
» ATB feat. Sean Ryan - Killi...
Dodano: 05 styczeń 2012 (23:11)
Kategoria: Muzyka klubowa
Ods�on: 1698
» Benny Benassi - Satisfaction
Dodano: 16 lipiec 2008 (16:02)
Kategoria: Muzyka klubowa
Ods�on: 3633
» Blue Foundation - Eyes On F...
Dodano: 02 styczeń 2012 (20:50)
Kategoria: Dubstep
Ods�on: 1744

MP3
1. Dzyro ft. Iga Martin - Nigdy więcej
2. Dzyro ft. Paris - Niewidzialny Czar
3. Dj MarszelL - LiVe MiX 23.10.2010
4. Dj MarszelL - MiX LiVe 2010.10.15
5. Tarson - Hands Up
6. Michael Jackson - Blood on the dance ...
7. Rihanna - G4L (Tarson Remix)
8. Tarson - Black Sheep ( Edit )
9. Dj Encoore and Mark Van Bass - vision...
10. Beatcovers- Life